Posts

Gending Jawa

Gending Jawa memilki filsafat tinggi dengan gaya bertutur Khas jawa,untuk Gending gending dibawah ini diambil dari serat Wedhatama.
Berisi Pitutur Pendidikan,Budi Pekerti,Agama,Tingkah laku dan banyak Nasehat yang berguna bagi Kawula Muda Orang Tua Anak anak dan semua Masyarakat baik Kalangan Bawah maupun Kalangan atas (elite).
Simak saja kata demi katanya , rasakan dan Anda akan terharu ....oleh karenanya.

Pangkur Jenggleng

Anda yang saat ini masih remaja mungkin tidak pernah atau belum pernah mendengar kata kata Pangkur Jenggleng (maaf kalau yang sudah pernah atau malah mencintai Pangkur Jenggleng ini)
Pangkur Jenggleng adalah Gending Pangkur yang di buat sedemikian rupa sehingga Gending pangkur ini sangat meriah (dengan tabuhan gendang yang sangat ekspresif serta rancak sekali)
Pangkur Jenggleng ini sangat Pas dibawakan oleh Basiyo Tokoh Kondang Pelawak dari Yogyakarta (?).
Bahkan dalam Dagelannya Basiyo mengatakan kalau Pangkur Pangkur Jenggleng ini adalah Lagu Jazz Versi Jawa.
Hal ini dikarenakan tidak mengikuti Not namun lebih mengikuti improvisasi dari Pemain pemainnya.
Sebagai Orang Jawa yang Katanya sudah diabad komputer rasanya seni budaya ini jangan pernah kita tinggalkan,serta cabalah sesekali mendengarkan.
Untuk itu saya sengaja menyajikan gending ini yang saya ambil dari serat wedhatama agar tidak punah dan sebagai bentuk kecintaan saya terhadap budaya Jawa.

Tembang Dhandhanggula

Semut ireng anak-anak sapi
Kebo bongkang nyabrang kali bengawan
Keong kondhang jarak sungute
Timun wuku ron wolu
Surabaya geger kepati
Gegering wong nguyak macan
Cinandak wadahi bumbung
Alun-alun Kartasuro
Gajah meto cinancang wit sidoguri
Mati cineker pitik trondol.

Jago kluruk rame kapiyarsi
Lowo kalong luru pandelikan
Jrih kawanen ing semune
Wetan bang sulakipun
Mertadani yen wis bangun enjing
Wong pradesan wis dho obah Lanang wadon podho nyambut kardi
Hanetepi Kuwajiban

Gegaraning wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Amung ati pawitané
Luput pisan kena pisan
Lamun gampang luwih gampang
Lamun angèl, angèl kalangkung
Tan kena tinumbas artaYogyanira kang para prajurit,
lamun bisa sira anuladha,
duk ing uni caritane,
andelira sang prabu,
Sasrabahu ing Maespati,
aran patih Suwanda,
lelabuhanipun,
kang ginelung tri prakara,
guna kaya purun ingkang den antepi,
nuhoni trah utama.

Dinten jumat pekenya amanis
Indonesia ngancik kamardika
Papat limo ataune
Dene wong kang aperjuang
Hati suci sepi ing pramih
Kena kanggo patuladha
Wong…

Tembang Asmorodhono

Gegaraning wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Amung ati pawitané
Luput pisan kena pisan
Lamun gampang luwih gampang
Lamun angèl, angèl kalangkung
Tan kena tinumbas arta

Aja turu soré kaki
Ana Déwa nganglang jagad
Nyangking bokor kencanané
Isine donga tetulak
Sandhang kelawan pangan
Yaiku bagéyanipun
wong welek sabar narima.

Sowanira, kang patih.
Muwah sagung narapraja.
Apa tan ana bedane.
Aturna ingkang tarwaca.
Dalem munjuk, Sri Narendra.
Narapraja sowan ngarsu.
Sembah bukti, tan lowonga.

Sang retna angandikaris
sarwi kumembeng kang waspa
biyang inya karsaninong
saupama nora prapta
sang nata sore mangkya
patren ngong pasthi cumandhuk
biyang ing jaja manira

Nalikane iseh cilik
Dinulang ing ibu rama
Digendong akewaar kewer
Yen nangis den lela lela
Mila panunuwun kula
Mugi-mugi rama ibu
Ginanjara yuswa panjang.

Wong urip mung mampir ngombe
Trumape tiang agama
Ngatahaken ibadahe
Ora suwe aning ndonya
Golek ngelmu kang sanyata
Aja nganti ageduwong
Kanggo sangu ning akherat.

Ati mantep ziarah haji
Badan sehat wonten arto
Dasar tekun …

Tembang Megatruh

sigra milir kang gèthèk sinangga bajul
kawan dasa kang njagèni
ing ngarsa miwah ing pungkur
tanapi ing kanan kéring
kang gèthèk lampahnya alon

Tembang Kinanthi

Mangka kanthining tumuwuh
Salami mugn awas eling
Eling lukitaning alam
Dadi wiryanbing dumadi
Supadi nir ing sangsaya
Yeku pangreksaning urip


Marma den taberi kulup
Angulah lantiping ati
Rina wengi den anedya
Pandak-pandukung pambudi
Mbengkas kardaning driya
Supadya dadya utami


Pangasahe sepi samun
Away esah ing salami
Samangsa wis kawistara
Lalandhepe mingis-mingis
Pasah wukir Reksamuka
Kekes srabedaning budi


Dene awas tegesipun
Weruh waranane urip
Miwah wisesaning tunggal
Kang atunggil rina wengi
Kang mukitan ing sakarsa
Gumelar ngalam sakalir


Aywa sembrana ing kalbu
Wawasen wuwusireki
Ing kono yekti karasa
Dudu ucape pribadi
Marma den sambadeng sedya
Wewesan praptaning uwis


Simakna semanging kalbu
Den waspada ing pangeksi
Yeku dalaning kasidan
Sinuda saka sathithik
Pamothaning napsu-hawa
Linalatiha mamrih titih


Aywa mamatuh nalutuh
Tanpa tuwas tanpa kasil
Kasalibuk ing sabeda
Marma dipun ngati-ati
Urip keh rencananira
Sambekala lan kaliling


Upamane wong lumaku
Marga gawat den liwati
Lamung kurang ing pangarah
Sayekti karendhe…

Tembang Gambuh

Samengko ingsun tutur
Sembeh catur supaya lumuntur
Dhihin: raga, cipta, jiwa, rasa, kaki
Ing kono lamun tinemu
Tandha nugrahaning manonSembah raga puniku
Pakartine wong amagang laku
Susucine asarana saking warih
Kang wus lumrah limang wektu
Waktu wataking wawatonIng uni-uni durung
Sinarawung wulang kang sinerung
Lagi iki bangsa kas ngetokken anggit
Mintokken kawignyanipun
Sarengate elok-elokThithik kaya santri Dul
Gajeg kaya santri brai kidul
Saurute Pacitan pinggir pasisir
Ewon wong kang padha nggugu
Anggere guru nyalemongKasusu arsa weruh
Cahyaning Hyang kinira yen karuh
Ngarep-arep kurub arsa den kurebi
Tan wruh kang mangkono iku
Akale kaliru enggonYen ta jaman rumuhun
Tata, titi tumrah-tumaruntun
Bangsa srengat tan winor lan laku batin
Dadi ora gawe bingung
Kang padha nembah Hyang ManonLire sarengat iku
Kena uga ingaran laku
Dhihin ajeg, kapindhone ataberi
Pakolehe putraningsun
Nyenyeger badan mrih kaotWong seger badanipun
Otot daging kulit balung sungsum
Trumah ing rah mamarah antenging ati
Antenging ati nunun…